Používaním stránky lilky.sk súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac informácií vrátane informácií o odstránení a zablokovaní nájdete tu. OK

Všeobecné ustanovenia obchodných podmienok Lilky.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre všetkých nakupujúcich v našom internetovom obchode: www.lilky.sk ktorého prevádzkovateľom je
Pavlovič & Partners, s.r.o. so sídlom Golianovo 83, 95108 Golianovo.
IČO: 51743281,
DIČ: 2120772929,
IČ DPH: SK2120772929


E-mail: lilkyshop@gmail.com.
Tel.: 0918 965 489,
v čase po-pia: 08:00-17:00 hod.

Sme platcami DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade kupujúceho sa riadia vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.


Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.
Kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Objednávky a uzatvorenie zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe našej aktuálnej ponuky uverejnenej na našom internetovom obchode www.lilky.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “Pridať do košíka”. Po ukončení nakupovania zvolí zákazník “Nákupný košík”, skontroluje jeho obsah a prejde do “Pokladne”, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému dokončeniu objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.).
Objednávky uskutočnené prostredníctvom nášho internetového obchodu www.lilky.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a tým súhlasí našimi obchodnými podmienkami, čo potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.
Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí po overení dostupnosti tovaru od dodávateľa na zadaný email kupujúceho, na vznik zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch strán (kupujúci-predávajúci).
Kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto objednávku aj skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.


Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH vo formuláre tesne pred odoslaním objednávky, poprípade všetkých poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:
• na dobierku (.........)
• prevodom na účet (.........),
• www.platobnábrána.sk (0 EUR).

Podmienky dodania

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti GEIS.SK. Objednaný tovar je expedovaný maximálne do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky alebo v prípade platby prevodom na účet odo dňa pripísania sumy podľa objednávky na účet predávajúceho.Tovar bude dodaný najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa expedície.
Cena poštovného a balného je pripočítaná na konci objednávky, pred jej potvrdením kupujúcim.


Neprevzatie tovaru kupujúcim

V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy, alebo bez toho, že je zásielka porušená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 15 EUR.
V prípade, že kupujúci si neprevezme tovar zaslaný na dobierku a aj napriek tomu trvá na znovu zaslaní tovaru, je povinný uhradiť kúpnu cenu dopredu na účet predávajúceho aj s predošlími nákladmi na dopravu . Tovar bude opäť zaslaný až po pripísaní danej ceny na účet predávajúceho.


Záruka na zakúpený tovar

Záručná doba na u nás zakúpený tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená doba použiteľnosti, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ako záručný list sa považuje faktúra o kúpe za daný tovar.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.


Uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pokiaľ nebol tovar poškodený prepravcom pri prerave.
Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. Kupujúci má právo na výmenu chybnej veci, pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť predávajúcim a musí byť odstránená výrobcom.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci tovar zabalený do obalu prisluchajúcemu vhodnosti preprave spolu s podrobným popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe na adresu:

Pavlovič & Partners, s.r.o.
Golianovo 83,
95108 Golianovo
E-mail: lilkyshop@gmail.com.
Tel.: 0918 965 489

O výsledku reklamácie bude kupujúci taktiež informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.


Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 12 hod. odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle kupujúceho na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie kupujúcim preukázané) cenu zaplatenú za tovar, ktorúkupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré vznikli kupujúcemu v súvislosti s objednaním tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Žiadosť k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) kupujúci na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom emailu a zároveň je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu sídla:

Pavlovič & Partners, s.r.o.
Golianovo 83,
95108 Golianovo
E-mail: lilkyshop@gmail.com.
Tel.: 0918 965 489

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie.
V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 dní od prevzatia tovaru), je kupujúci oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, pokiaľ sa nejedná o tovar, ktorý po vyskúšaní nie je použiteľný iným zákazníkom z hygienických dôvodov ako napr: (kojenecké flašky, cumlíky a pod.) v opačnom prípade je kupujúci zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 14 dňovej lehote prevodom na účet kupujúceho. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, nebude kupujúcemu vrátená suma za tovar, ktorý si zakúpil, a znehodnotený tovar mu bude vrátený na jeho náklady.


Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru,ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať pravdivé a presné osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením “Súhlasu so spracovaním osobných údajov” pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email lilkyshop@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.


Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na započítanie akejkoľvek vzájomnej oprávnenej pohľadávky voči kupujúcemu.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.lilkyshop@gmail.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.09.2018